Kategoria: Praca Własna

Rozwój Osobisty Terapeuty zima 2019 rok

Wiele podejść psychoterapeutycznych wymaga własnej psychoterapii terapeuty jako elementu szkolenia
do certyfikatu. W podejściu poznawczo-behawioralnym nie ma wymogu terapii własnej przyszłego
terapeuty, istnieje natomiast konieczność ciągłego rozwoju osobistego rozumianego jako umiejętność
rozpoznawania własnych przekonań, towarzyszących temu emocji i podejmowanych strategii
behawioralnych w kontekście udzielania pacjentowi pomocy. W sytuacji kontaktu z drugim człowiekiem
aktywują się schematy osobiste terapeuty; mogą one, jeśli są pomocne ułatwiać prowadzenie procesu
terapii, niestety czasem mogą mniej lub bardziej go ograniczać. Świadomość własnych mocnych stron
oraz ograniczeń i ewentualnie praca nad zmianą tych drugich jest powinnością każdego
psychoterapeuty.

W zespole terapeutów Cogito idea samorozwoju jako nieustającej pracy nad doświadczaniem
przekraczania własnych ograniczeń i czerpania z mocnych stron i zasobów osobistych jest nam bardzo
bliska.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów, przyszłych lub aktualnych terapeutów na 2 spotkania 2,5 dniowe w
trakcie których będziemy zajmować się obszarami budowania kontaktu, stawiania granic, zmniejszania
kosztów osobistych funkcjonowania w zawodzie terapeuty.

Przedmiotem naszej uwagi będą zwłaszcza emocjonalne potrzeby osobiste terapeuty w zakresie
obszaru autonomii, wolności wyrażania potrzeb, spontaniczności.

Pomoże nam w tym świadomość funkcji konstruktywnej np. takich emocji jak złość; odpowiemy sobie na
pytanie czy i w jakich sytuacjach z tego korzystamy, czego nauczyliśmy się o złości w dzieciństwie,
adolescencji i życiu dorosłym, popracujemy nad dawaniem sobie prawa do używania tzw. „zdrowej
złości”.

Będziemy zgłębiać związane z tymi obszarami ograniczające przekonania często występujące jako
wewnętrzne głosy krytyczne i/lub wymagające.

Proponujemy w tej naszej wspólnej podróży szerokie spectrum technik poznawczo-behawioralnych
zwłaszcza doświadczeniowych, technik terapii schematu, technik grup treningowych. Praca w małej
grupie pomaga czuć się bezpiecznie i mieć więcej śmiałości w otwieraniu się przed innymi uczestnikami i
eksperymentowaniu w doświadczeniach budowania kontaktu i stawiania granic w relacji z drugim
człowiekiem.

Prowadząca: Sylwia Pieńkowska
Forma: praca własna 50 godzin / 2 weekendy
Adresaci: psychoterapeuci, uczestnicy kursów i szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej ,
Liczba miejsc: ograniczona max.12 osób

Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej – obowiązkowego elementu szkolenia
psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTTPB lub
punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB.

Miejsce: Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO, Warszawa, ul. Olesińska 11/13 m 1
Godziny zajęć: tbd

Superwizja grupowa w paradygmacie poznawczo-behawioralnym 2018/2019

Rozpoczynamy nabór do nowych grup superwizyjnych październik 2018-lipiec 2019.

Superwizja w małych grupach /do 4 osób o podobnym stażu terapeutycznym/jest cenioną formą nauki i
doskonalenia umiejętności psychoterapeuty. Planujemy grupę dla psychoterapeutów w trakcie szkolenia
do certyfikatu oraz grupę dla certyfikowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych. Cele
superwizji zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu grupowym, zależy nam aby jak najbardziej
odpowiadały potrzebom uczestników. Możemy omawiać procesy terapii pacjentów indywidualnych, grup
terapeutycznych, nabywać i doskonalić konkretne umiejętności terapeuty / np. diagnoza,
konceptualizacja, cele i plan terapii, strategie terapeutyczne i inne/, ćwiczyć techniki terapeutyczne,
przyglądać się procesowi relacji terapeutycznej, budowania przymierza terapeutycznego. Będzie także
miejsce na rozwijanie świadomości własnych schematów osobistych terapeuty aktualizujących się w
procesie pomagania.

Mocną stroną superwizji prowadzonych w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu COGITO jest to, że
skupiamy się jako superwizorzy na uczeniu i doskonaleniu kompetencji terapeutów. Nie unikając roli
specjalistów /odpowiadamy na pytania „co” i „jak”/, staramy się stworzyć warunki jak najbardziej
sprzyjające procesowi uczenia się. Ten proces jest możliwy wtedy, gdy superwizowany czuje się
bezpiecznie, a superwizor jest oddany procesowi uczenia (Beinart,2004). W takich warunkach jest
szansa na stworzenie dobrze działającego przymierza superwizyjnego.

Prowadzący: Sylwia Pieńkowska – certyfikat Superwizora -Dydaktyka nr 21,
Doświadczenie zawodowe: 39 lat pracy jako psychoterapeuta /od 2005 roku certyfikowany
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny PTTPB, od 2012 superwizor PTTPB/
Forma : 10 spotkań raz w miesiącu /październik 2018-lipiec 2019/
Termin: środa raz w miesiącu

W roku 2018: 17.10 ; 14.11; 19.12; terminy na rok 2019 zostaną podane na zajęciach
grupa dla terapeutów w trakcie szkolenia do certyfikatu godz. 9.30-13.30
grupa dla certyfikowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych godz. 15-19

Miejsce: ul. Olesińska 11/13 m 1
Koszt: 200 zł od osoby za spotkanie w grupie 4 – osobowej płatne co miesiąc przed każdymi zajęciami.
Nieobecność na zajęciach / możliwe dwie w ciągu roku / nie zwalnia z opłaty.

Warunkiem uczestnictwa w superwizjach jest aktywność na zajęciach, co oznacza omawianie
prowadzonych przez siebie procesów terapii, w tym przedstawianie nagrań sesji terapeutycznych.
Na zakończenie zostaną wydane zaświadczenia o uczestnictwie w superwizji honorowane przez PTTPB.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres mailowy sylwia.pienkowska@cogitoterapia.pl

We wrześniu będzie miał miejsce proces kwalifikacji do grup superwizyjnych na podstawie przesłanych
zgłoszeń i ewentualnie kontaktu mailowego, telefonicznego, czy też osobistego z inicjatywy prowadzącej
zajęcia, a o wynikach kwalifikacji zostaną Państwo powiadomieni mailowo.

W przypadku pytań i wątpliwości kontakt z superwizorem od 3 września mailowo na wyżej wymieniony
adres , telefonicznie 504 304 064

Trening interpersonalny dla terapeutów

Trening interpersonalny to metoda rozwijania umiejętności związanych z nawiązywaniem i pogłębianiem relacji z innymi ludźmi, takich jak otwieranie się w relacjach, budowanie zaufania, konfrontowanie się czy poszukiwanie najlepszych sposobów zaspokajania swoich potrzeb w relacjach z innymi. Poprawa swoich umiejętności społecznych przydatna jest zarówno w kontaktach osobistych, jak i zawodowych.

Najszybciej uczymy się z doświadczenia własnego, dlatego też trening jest praktyczną okazją by podczas spotkania osób nieznających się uprzednio rozpoznać własny styl nawiązywania relacji i przyjrzeć się na ile jest on efektywny w zaspokajaniu naszych potrzeb społecznych. Pozyskując i dając informacje zwrotne uczestnicy rozwiną swoje umiejętności komunikowania się, radzenia sobie z emocjami i problemami ujawniającymi się w relacjach oraz wyrażania swoich potrzeb wobec innych.

Trening jest aktywną formą pracy, rodzajem eksperymentu interpersonalnego. Zwykle w im bardziej zaangażowany sposób w nim uczestniczymy, tym więcej korzyści wynosimy. Wyznaczenie własnych celów i obszarów do pracy pomaga optymalnie wykorzystać czas spotkań.

Podczas wstępnych konsultacji trener rozpoznaje potrzeby uczestników i dostosowuje do nich zawartość treningu. Trening prowadzony jest w małej grupie maks. 10 osobowej. Potrzebne jest ubranie wygodne do siedzenia na materacach i zapewniające swobodę ruchu. W czasie trwania zajęć koncentrujemy się na relacjach miedzy uczestnikami, zatem telefony i łączność internetową ograniczamy do czasu przerw. Wskazane jest by przez czas trwania zajęć być skoncentrowanym głownie na sobie i swoich interakcjach z innymi uczestnikami spotkania.
Trening obejmuje 40 godzin zajęć. Niezbędny jest udział w całości zajęć i nie ma możliwości uczestniczenia jedynie w części.

Trener: mgr Marzenna Kucińska

Genogram

Genogram technika badania wielogeneracyjnych przekazów wzorców rodzinnych znany w psychoterapii jako niezwykle pomocne narzędzie terapii rodzin. Jest zwykle kojarzony z podejściem systemowym.

Celem warsztatu jest pokazanie możliwości jego wykorzystania w pracy terapeuty poznawczo-behawioralnego. Uczestnicy warsztatu będą konstruowali genogramy własnych rodzin stąd potrzebne będą informacje o kilku pokoleniach rodziny.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którym w uprawianiu zawodu psychoterapeuty bliska jest idea samorozwoju jako nieustającej pracy nad doświadczaniem przekraczania własnych ograniczeń i czerpania z mocnych stron i zasobów osobistych.

Uczestnicy nabędą umiejętności: rysowania genogramów, ich interpretacji, określania struktury rodziny, miejsca rodziny w cyklu życia, badania wzorców relacyjnych powtarzających się przez generacje.

W pracy własnej główny nacisk zostanie położony na szukanie mocnych stron rodziny i jej zasobów.

Symbole używane do tworzenia genogramu wykorzystywane na warsztacie można znaleźć w pozycji:

McGoldric,M.,Gerson,R.,Shellenberger,S./2007/.Genogramy. Rozpoznanie i interwencja. Poznań. Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Forma: Praca Własna

sobota 9-19 / godzinna przerwa obiadowa
niedziela 9-16.30 / półgodzinna przerwa obiadowa 

Miejsce:  Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito

Adresaci: psychoterapeuci, uczestnicy kursów I szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Liczba miejsc:ograniczona max.12 osób

Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej – obowiązkowego elementu szkolenia psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu lub punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB.

Prowadząca: mgr Sylwia Pieńkowska

Koszty:

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:szkolenie@cogitoterapia.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.

Trening asertywności dla terapeutów: wiosna 2019

Asertywność to umiejętność adekwatnego wyrażania siebie, godnej obrony własnych praw oraz egzekwowania szacunku ze strony innych. Asertywność oznacza wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, pragnień, opinii w sposób bezpośredni, uczciwy i stanowczy, respektując jednocześnie uczucia, postawy, opinie i prawa drugiej osoby

Trening asertywności jest dla osób, które chcą się nauczyć:

  • wyrażać swoje życzenia i potrzeby, bez poczucia winy,
  • mówić jasno „nie”,
  • przyjmować i wyrażać zarówno pochwały jak i uwagi krytyczne,
  • wygłaszać swoje opinie, nie przejmując się oceną innych.

W czasie zajęć można:

  • dokonać autodiagnozy własnego stylu zachowania w relacjach z ludźmi (agresywność – asertywność – uległość) oraz obszarów w jakich zachowanie postawy asertywnej sprawia najwięcej trudności,
  • nauczyć się umiejętności niezbędnych do skuteczniejszego budowania dobrych relacji z innymi,
  • przećwiczyć nowe zachowania w trudnych sytuacjach w warunkach grupy treningowej.Liczba miejsc: minimum 8 do max.12 uczestnikówTermin: wiosna 2019

    Zajęcia można będzie zaliczyć do tzw. pracy własnej – obowiązkowego elementu szkolenia psychoterapeutycznego wymaganego do uzyskania certyfikatu lub punktów do odnawialności certyfikatu PTTPB. W celu otrzymania zaświadczenia niezbędna jest obecność we wszystkich dniach treningu.

Zapisy : wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać na adres:  cogitoterapia@cogitoterapia.pl. Opłaty należy dokonać po mailowym potwierdzeniu rezerwacji.

Miejsce: Warszawa, Ośrodek Cogito ul. Olesińska 11/13

Koszt: 1200 zł /całość treningu; bez możliwości wpłaty w ratach/. Uprzejmie informujemy, iż dopiero dokonanie wpłaty za całość treningu jest jednoznaczne z zarezerwowaniem uczestnictwa w nim.

Prowadzą: mgr Agnieszka Włodarczyk, mgr Alicja Balińska

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych lub w przypadku niezgłoszenia się wystarczającej ilości osób, na 5 dni przed szkoleniem. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie każdego z uczestników i zwróci wpłacone na poczet szkolenia pieniądze. Jednocześnie Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za powstałe po stronie uczestnika koszty związane z uczestniczeniem w szkoleniu tj. rezerwacja biletu czy hotelu.