RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) – zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka z o.o. COGITO w Warszawie 03-704 ul.Panieńska 7 lok.002.
  2. z administratorem Pani/Pana danych osobowych może[S1]  Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: cogitoterapia@cogitoterapia.pl lub listownie na adres ul. Panieńska 7 lok.002 03-704 Warszawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Pani/Panu usługi szkoleniowej. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie (Artykuł 6 ust.1a); niezbędność do wykonania umowy , której użytkownik jest stroną (Artykuł 6 ust.1b).
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na postawie umów powierzenia: biuru rachunkowemu, dostawcom usług IT, pracownikom i współpracownikom Cogito Sp. z o.o. w związku z realizacją szkolenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia i wydania zaświadczenia o jego ukończeniu
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych praw należy się skontaktować z Cogito Sp. z o.o. poprzez adres e-mail: cogitoterapia@cogitoterapia.pl lub listownie na adres ul. Panieńska 7 lok.002, 03-704 Warszawa. 
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne jako warunek zawarcia umowy o uczestniczeniu w szkoleniu.